Проектиране

Проектиране на жилищни сгради, отговарящи на най-новите тенденции в строителството и отговарящи на индивидуалното виждане на всеки клиент ви предлагаме ние от Grekodom Development. Освен жилищни сгради, ние проектираме промишлени сгради, бизнес центрове, и офис сгради.Поектирането на дадена сграда е етапът, предхождащ началото на строителството. Това е сложен и продължителен процес. Той изисква задълбочени познанията и умения на специалистите, участващи в него. Строителство или значителна реконструкция на съществуваща сграда може да започне само с наличието на готов архитектурно-строителен проект.

Grekodom Development предлага услуги за проектиране на жилищни сгради и нежилищни комплекси. Процесът по проектиране на жилищни сгради включва:

  • подготовка на архитектурно-строителния проект;
  • проектиране на отопление;
  • електричество и водоснабдяване;
  • канализационни системи;
  • климатизация и вентилация.

Проектиранетο и строителството се осъществяват в пълно съответствие с правилата и разпоредбите, позволяващи въвеждане на сградите в експлоатация.

Проектиране на жилищни сгради и строителство


Строителството може да започне само с пълен работен проект за документиране на жилищни или търговски сгради. Той започва от архитектурното оформление и завършва с проектния план на системите, гарантиращи функционирането на сградата.

При проектиране на жилищни сгради се изисква задължително наличие на предварителен и работен проект. Предварителният проект включва документи за обсъждане и съгласуване на идеи с архитект. Работният проект е базата на строителната компания и включва всички подобрения и промени, направени на етапа на предварителното обсъждане. Наличието на проект  гарантира разбирането и прилагането на вашите изисквания и идеите на архитектите.

Архитектът отчита възможните и необходимите изисквания и стандарти за използваните материали, инженерни мрежи и т.н. Това се осъществява посредством създаване на три-пространствен модел на сградата в местността, в която ще се намира.
В зависимост от вида на геологията се определя тип на фундамента, изчисляват се стени и тавани и покривни конструкции. Това става след получаване на разрешение за строеж. В резултат на тази работа ще разполагате с професионално разработен проект на Вашата къща-мечта в Гърция.

Етапи на проектиране на жилищни сгради

За по-добри резултати при проектиране на жилищни сгради, изготвянето на архитектурен проект се случва в няколко етапа:

- Разработване и споразумение с клиента на архитектурната концепция на сградата.

При него се уточнява желанието на клиента и важните решения на проекта. Обсъждат се размера и площта на жилището и състава на помещенията. Създава се схема на функционалното зониране на сградата.

- Създаване на „скица“ на проекта

На този етап се разработват решения за планиране. Изготвят се чертежи на плановете, фасадите, секциите и всички изчислени площи. Това е етапът на "раждането" на архитектурни идеи за бъдещия дом. Вече се работи по подробностите за пълния архитектурно-строителен проект. На този етап се създава общ вид на плана на парцела. Също така се свързва обектът с района.

- Разработване на проекта и работни документи

Изготвят се дизайнът на архитектурната част от проекта, конструктивните чертежи (фундамент, подове, греди и т.н.) и проектите за инженерни системи.
Всички прилагани в проекта решения трябва да бъдат оптимални, по отношение на разходите за строителство. В същото време е важно да се имат предвид наличните съвременни технологии и материали.

- Координацията на проектите с надзорните институции;

- Получаването на разрешение за строеж в Гърция;

- Строителен и технически надзор.

Чрез тези стъпки се свеждат до минимум рисковете по време на строителството и се възпрепятства вземането на грешни решения при проектиране на жилищни сгради.

Абонамент за бюлетин