Данъчно облагане в Гърция

 

При закупуване на недвижими имоти в Гърция се изисква да се плаща  данък върху прехвърлянето на правото на собственост. В момента има две данъчни ставки:

 -3,09% (вместо 10%, както е било преди 1 януари 2014 г.)  на първичния пазар на недвижими имоти, с разрешение за строеж, издадени преди 1 януари 2006 г., както и обекти на вторичния пазар на жилища, независимо от датата на издаването на разрешение за строеж;
 -24%, ако разрешението за строеж е издадено след 1 януари 2006 г;


След придобиването на недвижими имоти собственикът годишно заплаща  нов единен имотен  данък  (Парламентът прие закон за новия единен данък (ΕΝ.Φ.Ι.Α) от 1 януари 2014 г.), този данък е предназначен да замени въведения през 2011 г. извънреден данък на имот, който е включен в сметката за електроенергия (ДЕИ). С новия единен данък ще се облагат  обекти, собственост както на физически, така и юридически лица.
В случай на съсобственост, плащането на данъците ще бъде пропорционално на всеки от собствениците на имота. Размера на данъка върху имота собственикът може да види на сайта на данъчната служба, като влезе с индивидуален код.


Чрез въвеждането на нов данък се облагат следните права на собственост:
 
-Индивидуален имот ;
-Дялово участие;
-Обща съсобственост;
-Наети сгради (придобито право за използване на жилищен имот в дългосрочен план).
В допълнение, новата такса се налага на обекти като вътрешен и външен паркинг, помощни помещения и басейни.

Единен данък върху недвижимите имоти  се състои от основен и допълнителен.
Основния данък се отнася към всички видове недвижими имоти: сгради, парцели, земеделски стопанства и т.н.. В неговото изчисляване се взема предвид местоположението на обекта, площта, предназначението, възрастовата структура, етажа
и броя на фасади. Допълнителен данък (данък вид лукс) се налага на имоти, данъчната оценка на които надхвърля 300. 000 EUR на един собственик и 600.000 евро за дялово участие. Ставката на допълнителния  данък варира от 0,1 до 1% от стойността на оценявания.

Везни и ставки на данъка върху доходите

Данните за 2013 г. ( финансовата 2014 година)


Доход           Данъчна      Размер на              Общия размер          Общия размер

                      ставка %        данъка                    на дохода                    на данъка

25.000€

22%

5.500€

25.000€

5.500€

17.000€

32%

5.440€

42.000€

10.940€

над

42%

 

 

 


 

Приходите на частното предприятие, с изключение на случаите  от този раздел, както
и членове на свободните професии, се облагат с данък в съответствие със следната таблица:


  Доход           Данъчна      Размер на              Общия размер          Общия размер
                        ставка %        данъка                    на дохода                    на данъка

50.000€

26%

13.000€

50.000€

13.000€

над

33%

     

 

 

 

При подаване на декларация по първичен начин за професиите,  от 1 януари 2013 г.
и за следващите три години, в случая на "младите" частни търговски предприятия или нови лица на свободна практика данъчната ставка за първо ниво на доход се намалява с петдесет процента (50%) , а размера на минималния доход до 10000 евро.

За частните земеделски предприятия определен данък от 13%. Декларираните доходи на частно селскостопанско предприятие за финансовата година 2014 (календарни 2013 г.) се облагат както наети  служителите, пенсионери.

Доходите от наем на жилища, както и доходите от движимо имущество, с изключение на случаите, когато със задържането на данъка е напълно удовлетворено задължението, подлежат на данъчно облагане в основа на  следващата скала:
                                               

Доход Данъчна ставка %
0-12.000€ 15%
12.001€-35.000€ 35%
35.001€+ 45%

 

Общият размер на приходите от недвижимия имот се предлага  под формата на допълнителен данък, който се изчислява в размер на 1.5%. и  нараства до 3%, ако жилищната площ е над 300 кв.м. или се  предвижда  професионален лизинг.

Данъчните ставки, определени в скалата за наети служители и пенсионери се намалява: а) Ако размерът на доходите до двадесет и една хиляди (21 000) евро, данъка намалява до 2100 евро. В случай, че  данъчната ставка е по-малко от две хиляди и сто (2100) евро, размерът на данъчното облекчение е ограничено.
б) В случай на дохода над двадесет и една хиляди (21 000) евро,  сумата намалява до 100 евро на хиляда евро на дохода до размера на плащането на 2100 евро. За да остане сумата на намалението на данъка непроменена, данъкоплатецът трябва да предостави бележки, издадени в съответствие с разпоредбите на Регламента за валутни операции или в държавите - членки на ЕС,  разходи за придобиване на стоки и услуги извършени лично, от съпруг /съпруга или деца, които са на тяхната издръжка. Размерът на разходите, които трябва да бъдат предоставени е 25% от заявения и облагаемия доход  в съответствие със скалата на дадения параграф. Сумата на предоставените бележки не трябва да надвишава 10 500 евро. Осъществените разходи се приемат, само в случаи на тяхното своевременно включване в декларация, изчисляват се  съвместно за двамата съпрузи и се разпределят  между тях, в съответствие с декларирания облагаем индивидуален доход в съответствие със скалата на дадения параграф.
В случай, ако сумата на разходите е по-малка от необходимата, количеството на данъците се увеличава с положителна разлика между необходимата сума,  горната граница десет хиляди и петстотин (10 500 евро) и предоставената сума на бележките която се умножава на 22%.

Абонамент за бюлетин