Етапи на закупуване

Етапи на закупуване на недвижими имоти в Гърция

Правно основание за регистрация на сделки с недвижими имоти в Гърция

Оформяне на документите и регистрация на правата на собственост върху недвижим имот в Гърция е абсолютно прозрачен, контролируем и публичен процес и се подчинява, както на гръцкото , така и на законодателството на Европейския съюз , пълноправен член на
който Гърция е от януари 1981.
При регистрация на недвижими имоти, разположени на територията на гръцката държава, лицето, не гражданин на тази страна, извършва следното:

1.Получаване на общо пълномощно от гръцкия нотариус при задължително присъствие на акредитиран преводач. Въз основата на нотариално заверено пълномощно на упълномощен адвокат се дават  всички инструкции и правомощия, които са необходими за сключване на основния договор за покупко-продажба на недвижими имоти, главния купувач да не се обременява с продължителни бюрократични процедури.

2. Упълномощен адвокат действа от името и представлява интересите на клиента, създава данъчен номер в компетентните служби на гръцката данъчна служба и отваря банкова сметка в Държавната банка.

3. Оторизиран адвокат провежда подробна правна проверка на документите в държавния регистър на недвижимите имоти относно конкретен обект (за наличие на тежести, залози, идентификация на договори, и т.н.). Заключения на проверката, подписани и заверени от същия адвокат, се предават на потенциалния купувач.

4. В данъчният отдел на инспекцията от упълномощен адвокат се подава декларация за данъка върху прехвърлянето на недвижими имоти.  В момента ставката на данъка е определена на 3,09% (вместо 10%, както е било преди 01.01.2014 година) на обекти от строител, с разрешение за строеж, издадени преди 01.01.2006 г., и 23% -  ако разрешението за строеж е издадено след тази дата. На обекти закупени от частни собственици, данъкът, независимо от датата на построяване, ще бъде 3,09%.

5. И двете страни подписват основния договор за покупко-продажба в присъствието на нотариус и преводач, който след това се регистрира от адвоката в регистъра на недвижими имоти. Този етап е последна, неразделна и задължителна част от регистрацията на договор за покупко- продажба на недвижими имоти.

6. На купувача, след подписването на основния договор, се дава пълен пакет от горепосочените документи, заверени и преведени на български, както и разрешително за строеж, сертификат за енергийна ефективност, проект на имота и топографски планове.

Информацията е предоставена от правния отдел на Grekodom Development.

Абонамент за бюлетин