Пет гръцки региона, включени в списъка с Глобалните геопаркове на ЮНЕСКО

Пет гръцки региона са получили нов статус - Глобални геопаркове на ЮНЕСКО.
Решението да се създаде нов статус е ратифицирано от държавите-членки на ЮНЕСКО на Генералната конференция в Париж проведена от 3 до 18 ноември. Също така са взети решения за одобрение на устава на новата международна програма "Науки за земята и геопарковете". Две от тези решения дават възможност на организациите, да решат актуалните обществени проблеми, свързани с науките за земята, и дават международен статус на бившата мрежа на геологически значимите паркове.

Става дума за следните гръцки региони:

1. Остров Лесбос

2. Регион Псилоритис (Крит)

3. Регион Национален парк Викос-Аоос (Епир)

4. Национален парк Хелм Вурайк (Пелопонес)

5. Регион Сития (Крит)

Програмата "Глобалните геопаркове на ЮНЕСКО" има за цел да повиши осведомеността сред широката общественост относно географското разнообразие и да насърчи високи постижения в областта на образованието и туризма. Заедно с обектите от Световното наследство и биосферните резервати, Глобалните геопаркове на ЮНЕСКО формират пълен набор от начини за постигане на устойчиво развитие и имат неоценим принос за осъществяването на целите за устойчиво развитие за периода до 2030 г., чрез комбиниране на глобални и локални перспективи.

В новата програма са интегрирани всички региони, които в момента са част от Глобалната мрежа геопаркове, т.е, 120 геопарка от 33 страни.

Включването на пет (в този момент) гръцки региона в списъка е значителен успех за Гърция, демонстрираща своето геологическо, природно и културно наследство и модернизираща гръцкия туристически продукт.

Абонамент за бюлетин